Hjörnered är en bygd med mycket stark historia

Områdets nuvarande utseende skapades 1922 då vattenkraftverket i Skogaby (egentligen Gosterbygget) togs i bruk. Mitt under första världskriget började Sydsvenska Kraftaktiebolaget arbetet med att förbereda för utjämningsmagasinet Hjörneredssjöarna. Man började med att köpa upp ett det sedan tidigare bildade ”Skogaby Vattenfallsbolag”.

Efter det började man köpa upp de marker och gårdar i byarna som behövdes för att vattenytan skulle kunna höjas. När detta var klart började bygget av Skogaby kraftverk med kraftverkskanal. Till sist byggdes dammen som senare kom att höja vattennivån i Lagan med 11 m och ”översvämma” ett stort område. Från att vattenytan på de 5 tidigare sjöarna, Gatesjön, Storesjö, Stegasjö, Skallingasjön och Hjörneredssjön, var 29 ha skulle vattenområdet bli 325 ha stort och fick på grund av de underliggande sjöarna namnet Hjörneredssjöarna.

Som mest bodde det enbart i Hjörnereds by 260 personer fördelade på 60 hushåll mot att det nu återstår 6 hushåll med ett 20-tal invånare. Alla byarna runt blivande sjön berördes och mycket folk flyttade från bygden. Många gårdar försvann och de som haft sin försörjning genom arbete på gårdarna var mer eller mindre tvungna att flytta för att finna arbete. Detta skeende och byns utveckling samt utflyktsmål och annat har dokumenterats i ett par skrifter som du kan läsa om nedan som går att få tag i via Härliga Hjörnered.

En landskapsmodell över centrala Hjörnereds by samt gamla och nya kartor över området finns att titta på inne i den lilla stugan vid kanotuthyrningen. Det finns möjligheter för grupper att få mer muntlig information genom att beställa sådan. Om man vandrar runt i området och har ögon för sådan så upptäcker man att här genom århundraden varit mycket mänsklig aktivitet. Stengärdsgårdar mitt i byn är minnen av odlings- och betesmarker från förr där skogen nu ”återerövrat” de marker våra förfäder lagt mycket möda på för att få brukbar mark. Skriften Bygden som försvann som du kan få tag i genom kanotuthyrningen beskriver området ganska ingående.

Skogaby Kraftverk vid Gosterbygget är anledningen till att vi numera har ett stort sjöomrde.
Skogaby Kraftverk i Gosterbygget som är anledningen till att vi har det sora vattenområdet som Hjörneredssjöarna är efter 1922.

”Bygden som försvann”

En liten skrift om 32 sidor som med ord och bilder beskriver vad som hände, vad som fanns och finns i Hjörnereds by. I denna finns också kartor från förr samt en ny karta med olika huslämningar och utflyktsmål inprickade. Med kartan och häftet som hjälp kan man enskilt eller i grupp göra historiska exkursioner i området.

Hjörneredsguiden

Hjörneredsguidens 32 sidor innehåller information om arbetet med sjöbildningen, om vad som hände med byarna runt omkring dåvarande och nuvarande vattenytor. Utflyktsmål och en hel del annat om området kan ni också läsa om i Hjörneredsguiden.

Sägner från bygden

Folket i trakten har varit väldigt duktiga att föra muntliga traditioner vidare och en hel del är dessutom nertecknade. I Hjörneredsguiden och Bygden som försvann finns sägner nertecknade. För att göra sägnerna lättåtkomliga har de sammanställts till ett kompendium och här kan ni läsa om:

Midsommargrottan: Denna finns strax väster om Vippentorpet

Jehen: Berättelse om en man med särskilda färdigheter

Kanalen i Gosterbygget: Berättelse från tiden före och under bygget av kraftverkskanalen.

Myringen: Om Myringen och Nattrammen i Rammhultakärret

Näcken: Vid ”Gamla kvarn” vid Vippentorpet

Skogssnuvan: Skogssnuvan – Skogsrået i Perstorpa skog

Karakull: Karakull och trolldansen

Kyrkehall: Kyrkehall på Hjörnered 1 väster om bron

Altarstenen: Altarstenen i Perstorpa skog

Bockasten: Bockastenen vid Bockastensbygget

Jättens hall: Jättens hall strax öster om bron i Hjörnered

Stenen i Bästhult: Bästhult ligger mellan Björkhult och Knäred